Page 1 of 1

TÂM SỰ

Posted: Mon Feb 25, 2019 12:18 pm
by Đồng Văn
TÂM SỰ

hăm bốn tháng hai cựu hải quân
Cửu Long tụ họp đón mừng xuân
Cho dù hạm trưởng còn long gối
Đến nỗi tân binh cũng mỏi chân
Tổ quốc kêu gào nên báo nghĩa
Quê hương réo gọi hãy đền ân
Xót dạ hàn huyên thương cố quốc
Buồn thay giờ lực bất tòng tâm

Đồng Văn