Page 1 of 1

Tìm HQ Trung Tá Nông Quang Lạng.

Posted: Fri Aug 03, 2018 5:43 pm
by Oanh19
Ông Lợi Nguyễn muốn tìm tin tức HQ Trung Tá Nông Quang Lạng, Chỉ Huy Trưởng Khu 2 Duyên Hải, khoảng 90 tuổi.

Nếu vị nào biết xin gởi email về cho ông Lợi Nguyễn địa chỉ:

loindnguyen@yahoo.com

Đa tạ.