Tin Buồn HQ Trung Tá Lê Thuần Phong

Post Reply
langhq17
Posts: 38
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

Tin Buồn HQ Trung Tá Lê Thuần Phong

Post by langhq17 » Tue Mar 05, 2019 7:21 pm

Hội AH/HQ/Cửu Long vừa nhận được tin buồn:

HQ Trung Tá Lê Thuần Phong Khóa 6 Đệ Nhất Xứ Nữ SQHQ/NT vừa qua đời ngày 27 tháng 02 năm 2019 tại Richmon Hill, Ontario Canada
Linh cửu được quàn tại:

York Cemetery and Funeral Center
160 Beecroft Rd
Toronto, Ontario Canada

(Xin xem Cáo Phó đính kèm)

Hội/AH/HQ Cửu Long Thành Kính chia buồn đến Gia Quyến và đại gia đình Đệ Nhất Xứ Nữ.
Nguyện cầu Hương Linh HQ Trung Tá Lê Thuần Phong sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long
Image

Post Reply