Page 1 of 1

TƯ LỆNH TRẦN VĂN CHƠN

Posted: Fri May 10, 2019 4:12 pm
by Đồng Văn
Image
Image
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


HỘI ÁI HỮU HẢI QUÂN CỬU LONG
NHÂN TIN BUỒN ĐỀ ĐỐC TRẦN VĂN CHƠN
CỰU TƯ LỆNH HQ-VNCH
TẠ THẾ NGÀY 2-5-2019
HƯỞNG ĐẠI THỌ 100 TUỔI
CHÚNG TÔI THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG TOÀN THỂ CỰU CHIẾN SĨ HQ VÀ TANG QUYẾN
NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH ĐỀ ĐỐC SỚM TIÊU DIÊU MIỀN LẠC CẢNH

HỘI ÁI HỮU HẢI QUÂN CỬU LONG
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU