Page 1 of 1

Thư Mời Của Lực Lượng Cứu Quốc.

Posted: Wed May 09, 2018 5:57 pm
by Oanh19
Kính chuyển đến quý NT và quý CH, thư mời của Lực Lượng Cứu Quốc.

Tiệc gây quỷ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Paracel lúc 11 giờ sáng ngày Chủ Nhật 20/5/18.
Trân trọng,
Phạm Lăng.


Image

Image