Page 1 of 1

Các vị Đô Đốc HQ/VNCH

Posted: Mon Nov 26, 2018 2:48 pm
by TruongVanSong
Theo sự hiểu biết hạn hẹp của tôi, HQ/VNCH có 12 vị Tướng:
1. Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang- K1
2. Đề Đốc Trần Văn Chơn- K1
3. Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh- K1
4. Phó Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng - K2
5. Phó Đề Đốc Nghiêm Văn Phú - K2
6. Phó Đề Đốc Nguyễn Thanh Châu - K3
7. Phó Đề Đốc Nguyễn Hữu Chí - K3
8. Phó Đề Đốc Vũ Đình Đào - K3
9. Phó Đề Đốc Diệp quang Thủy -K3
10. Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại -K4
11. Phó Đề Đốc Đặng Cao Thăng -K1 Brest
12. Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh -K5
Lần lượt, các vị Đô Đốc đã ra đi, bay giờ chỉ còn lại 3 vị: Trần Văn Chơn, Vũ Đình Dào và Hồ Văn Kỳ Thoại?
Xin bổ túc và sữa sai nếu có.
Quý mến,
TVSong