Danh Sách Hội Viên HAHCL Đóng Tiền Niên Liễm Và Quyên Tặng Từ 1-1-2022 Đến 12-31-2022

Post Reply
thaihoanghung
Posts: 1
Joined: Mon Aug 09, 2021 9:39 am

Danh Sách Hội Viên HAHCL Đóng Tiền Niên Liễm Và Quyên Tặng Từ 1-1-2022 Đến 12-31-2022

Post by thaihoanghung »

Chân thành cảm tạ sự đóng góp tiền niên liễm của các quý niên trưởng và các chiến hửu.
Nếu chúng tôi bỏ sót tên của quí vị đã đóng góp, xin thông báo bằng email (j t h a i 0 8 @ y a h o o . c o m) để chúng tôi bổ túc.
Chi phiếu và thơ từ xin gởi về địa chỉ sau đây:

Hội Ái Hửu Hải Quân Cửu Long
P.O. Box 11741
Westminster, CA 92685


Chúng tôi cũng có sự lựa chọn khác tiện lợi trong việc đóng tiền niên liễm. Đó là dùng Zelle App trong tài khoản ngân hàng để chuyển ngân.
Quí vị cần là tên John Thai và số điện thoại của tôi ( 7 1 4 ) 7 2 2 - 8 8 1 5 để điền vào.

1. Ông Trương Văn Song $30 $30
2. Ông Phạm Văn Lăng $30 $60
2. Ông Vũ Ngọc Khuê $30 * (paid in 2021)
2. Ông Lê Thiện Chín $30 * (paid in 2021)
2. Ông Thái Hoàng Hưng $30 * (paid in 2021)
2. Ông Phạm Đắc Đức $30 * (paid in 2021)
2. Ông Nguyễn Văn Thanh $30 * (paid in 2021)
2. Ông Phạm Gia Chính $30 * (paid in 2021)
Post Reply