Tin buồn HQ Trung Tá Lưu Trọng Đa K10 Đệ Nhất Nam Dương

Post Reply
langhq17
Posts: 34
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

Tin buồn HQ Trung Tá Lưu Trọng Đa K10 Đệ Nhất Nam Dương

Post by langhq17 » Fri Mar 29, 2019 1:18 am

TIN BUỒN
Ông Banabé LƯU TRỌNG ĐA
Cựu Hải Quân Trung Tá
KHOÁ 10 – ĐỆ NHẤT NAM DƯƠNG
Sinh ngày 12 tháng 12 năm 1939
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Đã tạ thế ngày 23 tháng 3 năm 2019
Tại Garden Grove, California, USA

Hưởng Thọ 80 Tuổi
***
Linh cữu được quàn tại nhà quàn

AN LẠC CHAPEL
7441 Garden Grove Blvd, Garden Grove, CA 92841

***
Chương trình tang lễ:

Thứ Bảy: 30 tháng 3 năm 2019
12:00 pm -1:00 pm: Thánh lễ Phép Xác và Phát Tang
1:00 pm – 7:00 pm: Cầu nguyện và Thăm viếng

Thứ Hai: 1 tháng 4 năm 2019
10 am: Hoả táng
tại
Gate Way Crematory
1410 S. Acacia Ave, Fullerton, CA 92841


Hội AH/HQ/Cửu Long vừa nhận được tin buồn từ Đại Gia Đình Đệ Nhất Nam Dương,
HQ Trung Tá Banabe Lưu Trọng Đa Khóa 10, Đệ Nhất Nam Dương SQHQ/NT vừa qua đời
ngày 23 tháng 03 năm 2019 tại Garden Grove, California, USA
Linh cữu được quàn tại:
AN LẠC CHAPEL
7441 Garden Grove Blvd,
Garden Grove, CA 92841

Hội/AH/HQ Cửu Long Thành Kính chia buồn đến Gia Quyến và đại gia đình Đệ Nhất Nam Dương.
Nguyện cầu Thiên Chúa Toàn Năng sớm đón nhận linh hồn
Banabe Lưu Trọng Đa về hưởng Tôn Nhan Thánh Người..
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long

Post Reply