Đệ Nhị Hải Sư Từ Khánh Thuận

Post Reply
TruongVanSong
Posts: 16
Joined: Mon Jan 15, 2018 8:51 pm

Đệ Nhị Hải Sư Từ Khánh Thuận

Post by TruongVanSong » Sun May 05, 2019 11:49 am

Hội AH/HQ/Cửu Long vừa nhận được tin buồn từ Đại Gia Đình Đệ Nhị Hải Sư:
HQ Đại Úy Giuse TỪ KHÁNH THUẬN Khóa 17 SQHQ/NT
Nguyên Cán Bộ Đại Đội Trưởng Khóa 25 SQHQ/NT
Nguyên Cán Bộ Liên Đoàn Phó LĐ/SVSQ/K25&K26
Sinh ngày 10 Tháng Ba năm 1944 tại Quảng Bình
Vừa qua đời ngày 27 Tháng Tư năm 2019 tại Seattle, Washington, USA

Hội/AH/HQ Cửu Long Thành Kính chia buồn đến Bà quả phụ Từ Khánh Thuận, con cháu, gia quyến và đại gia đình Đệ Nhị Hải Sư & gia đình Đệ Tam Dương Cuu.
Nguyện cầu Thiên Chúa Toàn Năng sớm đón nhận linh hồn
Giuse TỪ KHÁNH THUẬN về hưởng Tôn Nhan Thánh Người..
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long

Post Reply