HQ Trung Úy Trần Bá Trung Khóa HQ Lưu Đầy

Post Reply
langhq17
Posts: 34
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

HQ Trung Úy Trần Bá Trung Khóa HQ Lưu Đầy

Post by langhq17 » Wed Aug 07, 2019 3:04 pm

Image
Hội Ái Hữu HQ Cửu Long
Vô cùng xúc động nhận được tin buồn
HQ Trung Úy Trần Bá Trung
Đã mệnh chung ngày 02 Tháng 08 Năm 2019
Tại: Orange County, California
Linh cửu được quàn tai:
Peek Funeral Home
7801 Bolsa Ave
Westminster, CA 92683
Phòng số 5
Chương Trình Thăm Viếng
Ngày 14 tháng 8 năm 2019, từ 10AM-1PM
Lễ Di Quan và Hỏa Táng:
Ngày 14 tháng 8 năm 2019, từ 1PM-2PM

Chúng tôi thành thật chia buồn cùng Tang Quyến và đại gia đình HQ Lưu Đầy
Nguyện cầu Đức Đại Từ Phụ A DI ĐÀ PHẬT tiếp dẫn Hương Linh
HQ Trung Úy Trần Bá Trung
được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội Ái Hữu HQ Cửu Long

Post Reply