Chia Buồn HQ Đại Tá Trần Bình Phú K5 Đệ Nhất Hải Sư

Post Reply
langhq17
Posts: 38
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

Chia Buồn HQ Đại Tá Trần Bình Phú K5 Đệ Nhất Hải Sư

Post by langhq17 » Mon Sep 02, 2019 3:21 pm

Image
Hội/AH/HQ Cửu Long Thành Kính chia buồn đến Gia Quyến và đại gia đình Đệ Nhất Hải Sư.
Nguyện cầu Thiên Chúa Toàn Năng sớm đón nhận linh hồn
Gioankim Trần Bình Phú về hưởng Tôn Nhan Thánh Người..
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long

Post Reply