Page 1 of 1

Chào Mừng nhà Thơ T2Ngo

Posted: Mon Jun 14, 2021 5:52 pm
by Đồng Văn
CHÀO MỪNG T2NGO

Hân hạnh chào mừng bác Tánh Ngô(T2ngo)
Ghi danh ghé mắt đến vườn thơ
Bao năm Đường Luật Trắc bằng đợi
Mấy tháng Thất Ngôn bát cú chờ
Nhả ngọc phun châu tròn ước mộng
Họa rồng vẽ phụng đẹp cơn mơ
Khánh Hòa hoa biển nay còn nở
Ái hữu Cửu Long chả nhạt mờ

Đồng Văn